อ่านก่อนสมัคร!!

ระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ คือระบบจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ ภาวะโภชนาการ เช็คชื่อนักเรียน ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ป.1 - ป.6 และใช้กับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560) เท่านั้น

การสมัครนี้เป็นการสมัครเข้าใช้งานในนามตัวแทนของสถานศึกษา เมื่อท่านได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลบุคคลากรคนอื่นๆ ที่อยู่ในสถานศึกษาของท่านเพื่อให้เข้าใช้งานได้ ไม่จำกัดจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการเข้าใช้งานหลังได้รับการอนุมัติแล้วคือ
username : หมายเลขบัตรประชาชน
Password : : หมายเลขบัตรประชาชน

ผู้พัฒนาระบบ นายศราวุฒิ ศรีนนท์ ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์

ปิดรับสมัครการใช้งานระบบฟรี หากต้องการใช้งานระบบ IB ได้เลยครับ